Bà Giằng đạt giải thưởng 2016

Bà Giằng đạt giải thưởng 2016