Đau Khuỷu Tay (Hội Chứng Khuỷu Tay Tennis)

Viêm mỏm trên lồi cầu ngoài là tình trạng viêm gân bám dính trên cơ mỏm trên lồi cầu ngoài tại khuỷu tay.